באחד הפסוקים הראשונים בפרשה כתוב "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא, י"ב, 3).

אמרו חז"ל (ילקוט שמעוני, פרשת לך לך, רמז פ"ב): "למה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקדוש ברוך רחמים עליו, להמתין לו עד שיהיה בו כח".

מה פשר סוד זה? שואל 'אור החיים' הקדוש, שביום השמיני כבר יש בו כוח לעמוד במילה?

בזוהר הקדוש כתוב, שקדושת יום השבת היא מופלאה, ומלים את התינוק רק ביום השמיני, כדי שתעבור עליו שבת "ותגיעהו נפש החיונית הנשפעת בעולם ביום השבת, כידוע, ואז יהיה בן קיימא".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ו, ניסן תשע"ב, עמ' 266

 

 

סרטון קצר לפרשה מאת ד"ר עליזה בלוך

;e