בפרשתנו מתחיל התיאור של מלאכת המשכן והכלים שיהיו בו.

כך מתואר ארון הברית: "ועשית ארון עצי שיטים, אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור, מבית ומבחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב" (שמות כ"ה, י'-י"א)

חז"ל מציינים, כי זר הזהב של ארון הברית רומז לכתרה של תורה. בעל ה'כלי יקר' מוצא בפסוק זה הנחיות אחדות ללומדי התורה:

לעומת הפסוקים המצווים על עשיית כתר זהב לשלוחן ולמזבח בלשון "ועשית לו", בפסוק זה נאמר "ועשית עליו". שינוי לשון זה מורה, שלעומת כתר כהונה וכתר מלכות, השמורים לזרע אהרון ולשב יהודה - כתר תורה מופקר לכל וכל הרוצה יבוא ויטלנו.

זאת ועוד, אמות הארון היו שבורות - אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו - כדי שכל אדם ידמה בנפשו שהוא חסר ועדיין לא בא עד תכלית החכמה. כמו כן, מורים חצאי המידות על לב נשבר ונדכה, ענווה ושפלות ברך, לי שרוב קנייני התורה תלויים במידת הענווה.

מתוך "ותן חלקנו" שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ל', אדר תש"ע, עמ' 47.